Menu thả xuống là gì?

Hiển thị nội dung theo cách cổ điển với menu thả xuống

Menu thả xuống là gì?

Menu thả xuống là một mẫu thiết kế cho phép bạn hiển thị danh sách nội dung, điểm điều hướng và chức năng mà không làm ngập người dùng với nhiều tùy chọn đồng thời. Người dùng tìm thấy danh sách các tùy chọn khi họ nhấp vào nhãn menu hoặc di con trỏ qua đó và có thể chọn một trong các tùy chọn này bằng cách nhấp vào tên nội dung thích hợp.

Văn học trên menu thả xuống

Đây là toàn bộ tài liệu về UX trên Menu thả xuống của Tổ chức thiết kế tương tác, được đối chiếu ở một nơi:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart