Giáo trình After Effects CC 2017 của Lynda

Trong giáo trình này, bạn sẽ học các công cụ cốt lõi của After Effects chuyên sử dụng trong việc biên tập và sản xuất video như:masks, shapes, type, logos, stills, animating, rendering, và exporting.

Chủ đề bao gồm:

 • Linking Premiere Pro and After Effects dynamically
 • Navigating timeline layers
 • Working with keyframes
 • Precomping elements
 • Animating mask reveals and tracking masks
 • Creating elements with shape layers
 • Animating shapes and text
 • Working with Illustrator files
 • Animating a logo
 • Creating 3D type extrusions
 • Creating a simple camera in Z-space montage
 • Keying video with Keylight
 • Batch rendering and Dynamic Link rendering

Tải về giáo trình: