[CR] Full Bộ preset tông màu VSCOcam Inspired

Tặng bạn full bộ màu lấy cảm hứng từ màu Film của VSCO trên Mobile dành cho Camera Raw, tông màu hài hoà, nhẹ nhàng và tinh tế.

Các màu hiện có:

 • Warm Tones & Muted Colors Sampled From A4
 • Clean Edit & Blue Tones A5
 • Clean Edit & Green Tones A6
 • Classic B&W Tones B1
 • Faded Black BW X1
 • Rich Black & High Contrast BW B5
 • Warm Tones & Moody Contrast M5
 • Clean Edit & Pastels Tones HB1
 • Gritty Texture & Pastels Tones HB2
 • Cold Tones and Faded Whites T1
 • Editorial Tones of SE3
 • Saturation and Film Tones C1
 • 6 +/- Filters to help you customize each Filter
 • 12 Tool Presets for Grain, Fade, Contrast, White Balance, & Reseting
 • Instructions & Usage Included
 • 24 hour support and customer care

Hướng dẩn sử dụng:

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Tải về: