40+ PSD Templates và Mockups Business Card dành cho Designer

Những mẫu thiết kế cuối cùng sẽ làm cho khách hàng của bạn phải nhớ tên và số điện thoại. Việc sử dụng những mẫu này trong danh thiếp của bạn chắc chắn sẽ giúp bạn truyền bá kinh doanh dễ dàng hơn. Sử dụng bộ sưu tập cuối cùng này ” 40 + Miễn phí tốt nhất PSD Business Card Templates và Mockups ” và đơn giản hóa và làm đẹp các thẻ kinh doanh để thúc đẩy và quảng bá doanh nghiệp của bạn.

Cirque – Free Business Card Template PSD

[​IMG]
[​IMG]

Free Business Card Mock-up Template

[​IMG]
[​IMG]

Free PSD Business Card Mock-up
[​IMG]
[​IMG]

Business Cards Mockup by José Polanco
[​IMG]
[​IMG]

Business Card Mockup Freebie by AlienValley
[​IMG]
[​IMG]

Free Mockup by Vinicius Costa
[​IMG]
[​IMG]

9+ Business Card
[​IMG]
[​IMG]

Free Minimal Business Card Template (5 Colors)
[​IMG]
[​IMG]

Book And Business Card Mockup
[​IMG]
[​IMG]

Love design business card
[​IMG]
[​IMG]

Free Professional Business Card
[​IMG]
[​IMG]

Sleek & Stylish Orange Accent Business Card Template
[​IMG]
[​IMG]

Free Business Card PSD​

[​IMG]

[​IMG]

Landscape Business Card PSD​

[​IMG]

[​IMG]

Free Minimal Business Card Template​

[​IMG]

[​IMG]

Psd Business Card Mock-Up​

[​IMG]

[​IMG]

Stack Business Card MockUp​

[​IMG]

[​IMG]

Realistic Business Card MockUp​

[​IMG]

[​IMG]

Colorful Business Card MockUp​

[​IMG]

[​IMG]

Free Denim Business Card Template​

[​IMG]

[​IMG]

Business Card 3D Mock-Up​

[​IMG]

[​IMG]

Business Cards by Blugraphic​

[​IMG]

[​IMG]

Colorful Business Card Template​

[​IMG]

[​IMG]

7+ Clean Business Card​

[​IMG]

[​IMG]

Free Creative Photography Business Card psd template​

[​IMG]

[​IMG]

isometric PSD business card mockup​

[​IMG]

[​IMG]

Perspective Business Card Mockup
[​IMG]
[​IMG]

Stack Letterpress Business Cards MockUp
[​IMG]
[​IMG]

Realistic Business Cards MockUp
[​IMG]
[​IMG]

8 Free Clean Business Card Mockups​

[​IMG]

[​IMG]

Vintage Cameras & B-Cards MockUp
[​IMG]
[​IMG]

Free Gold Edge Letterpress Bcard Mock-up​

[​IMG]

[​IMG]

Cutout Wood & Embossed B-Card MockUp
[​IMG]
[​IMG]

Embossed Business Card MockUp
[​IMG]
[​IMG]

Weathered Card MockUp
[​IMG]
[​IMG]

Wooden Business Cards MockUp
[​IMG]
[​IMG]

Silver Business Card Mockup
[​IMG]
[​IMG]

Business Card Template – Red Tie
[​IMG]
[​IMG]

Business Card 18a
[​IMG]
[​IMG]

Business card mockup
[​IMG]
[​IMG]

Free PSD Transparent Plastic Business Card
[​IMG]
[​IMG]