335 Motion Graphics, Sound Effects, Action Elements và nhiều tài nguyên miễn phí khác

Cho dù bạn là những người mới hay là những người dựng phim chuyên nghiệp, các gói tài nguyên miễn phí này đều là những công cụ dễ sử dụng, dễ tiếp cận và nó giúp bạn tăng cường chất lượng nội dung.

35 FREE Prism Bokeh Overlays

5 Free Cinematic LUTs

FREE Animated Text Typeface

5 FREE Film Grain Overlays

9 Free Rounded Titles


70+ Free Action Compositing Elements

21 Free Motion Graphics


40+ Free Footstep Foley SFX


40+ Free Space Textures and Elements


17 Free Anamorphic Lens Flares


Nguồn: Premiumbeat